Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie cosinusmed.pl

CosinusMed, wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza CosinusMed, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

KTO ZBIERA I PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE, CZYLI KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

CosinusMed z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 66 (dalej CosinusMed lub ADO – administrator danych osobowych).

JAK MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z COSINUSMED?

Mogą Państwo skontaktować się z COSINUSMED:

 1. za pomocą emaila:  rejestracja@cosinus.pl
 2. za pomocą telefonu: 790 22 33 55
 3. drogą pocztową: 90-515 Łódź, Wólczańska 66
 4. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie  https://cosinusmed.pl/kontakt

W COSINUSMED jest powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą Państwo skontaktować się:

 1. za pomocą emaila: iod.zemejda@poczta.fm
 2. za pomocą telefonu: 505069701
 3. drogą pocztową: na adres siedziby CosinusMed.

KIEDY ORAZ JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA COSINUSMED?

COSINUSMED zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

 1. świadczeniem usług medycznych;
 2. świadczeniem usług kosmetycznych;
 3. świadczeniem usług medycyny estetycznej;
 4. świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym usługi dostępu do prowadzonego przez COSINUSMED systemu on-line;
 5. sprzedażą produktów i usług za pośrednictwem prowadzonego przez COSINUSMED sklepu internetowego, sprzedażą produktów i usług w oddziałach COSINUSMED, w tym realizacją zamówienia i kontaktem z klientem;
 6. podejmowanymi działaniami marketingowymi;
 7. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy;
 8. nawiązanymi relacjami handlowymi.

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA COSINUSMED?

COSINUSMED zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych COSINUSMED może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
 2. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
 3. dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez COSINUSMED usług medycznych, kosmetycznych i medycyny estetycznej.

W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ COSINUSMED PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE? 

1. Jeśli korzystają Państwo z usług medycznych świadczonych przez COSINUSMED:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania / przetwarzana danych osobowych

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej; realizacja umowy na świadczenie usług medycznych

art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej jako Rozporządzenie Ministra Zdrowia)

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, np. identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych

art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia, art. 32 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. wystawianie zaświadczeń lub zwolnień lekarskich

art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Profilaktyka zdrowotna

art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Medycyny pracy, w tym oceny zdolności do pracy pracownika

art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 6, 11 i 12 ustawy o służbie medycyny pracy

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Postawienie diagnozy medycznej

art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Realizacja praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej lub/i informowania jej o stanie zdrowia oraz udostępniania dokumentacji medycznej lub/i informacji osobie upoważnionej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. h RODO oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia wizyty, odwołania terminu wizyty lub zabiegu, poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, jakim jest obsługa pacjenta

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Objęcie programem medycznym w ramach badań medycyny pracy, na podstawie umowy o świadczenie usług medycznych zawartej przez pracodawcę i/lub zleceniodawcę z ADO, w tym rejestracji i weryfikacji uprawnień do skorzystania z usług medycznych świadczonych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 6, art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o służbie medycyny pracy
art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Okres obowiązywania umowy

Objęcie programem medycznym w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zawartej przez pracodawcę i/lub zleceniodawcę z ADO, w tym rejestracji i weryfikacji uprawnień do skorzystania z usług medycznych świadczonych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO
art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Okres obowiązywania umowy

Realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci prowadzenia konta w systemie on-line – dotyczy osób posiadających konto w prowadzonym przez ADO systemie on-line

art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO

Okres prowadzenia konta

Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie COSINUSMED, oddziałach COSINUSMED, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

1 miesiąc

 

2. Jeśli korzystają Państwo z innych usług (niż usługi medyczne) świadczonych przez COSINUSMED (np. usługi kosmetyczne, usługi trenera personalnego):

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania / przetwarzana danych osobowych

Realizacja umowy o świadczenie usługi lub podjęcie żądanych działań przed zawarciem umowy

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres niezbędny do zrealizowania umowy (zrealizowanie usługi)

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie COSINUSMED, oddziałach i szpitalach COSINUSMED, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

1 miesiąc

 

3. Jeśli są Państwo klientami COSINUSMED, w tym klientami prowadzonego przez COSINUSMED sklepu internetowego:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania / przetwarzana danych osobowych

Realizacja umowy sprzedaży, w tym dostarczenie towaru lub usługi, kontakt w związku z realizacją zamówienia

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży (od złożenia zamówienia do jego zrealizowania)

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie COSINUSMED, oddziałach i szpitalach COSINUSMED, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

1 miesiąc

 

4. Jeśli są Państwo kontrahentami COSINUSMED:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania / przetwarzana danych osobowych

Realizacja zawartej z COSINUSMED umowy

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres obowiązywania umowy

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie COSINUSMED, oddziałach i szpitalach COSINUSMED, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

1 miesiąc

 

5. Jeśli działają Państwo w charakterze przedstawiciela kontrahenta COSINUSMED, w tym jako osoba wyznaczona do kontaktu, osoba upoważniona do dokonywania określonych działań w imieniu kontrahenta:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania / przetwarzana danych osobowych

Realizacja umowy zawartej przez COSINUSMED z podmiotem, w którego imieniu Państwo występują, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO

art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO

Okres obowiązywania umowy, przez który działają Państwo jako przedstawiciel kontrahenta/ klienta COSINUSMED

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jeśli Państwa dane były podane w umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie COSINUSMED, oddziałach COSINUSMED, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

1 miesiąc

Dostęp do Elektronicznego portalu klienta co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO

art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO

Okres obowiązywania umowy, przez który działają Państwo jako przedstawiciel klienta COSINUSMED

 

6. Jeśli są Państwo potencjalnymi kontrahentami COSINUSMED:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania / przetwarzana danych osobowych

Podejmowanie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

do momentu podjęcia decyzji w przedmiocie zawarcia umowy

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie COSINUSMED, oddziałach COSINUSMED, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

1 miesiąc

 

7. Jeśli korzystają Państwo z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych prowadzonych przez ADO:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania / przetwarzana danych osobowych

Kontakt w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Przez okres niezbędny do odpowiedzi na zgłoszenie i prowadzenia korespondencji/ rozmów związanych ze zgłoszeniem, jednak nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO, gdy Państwa zgłoszenie może uzasadniać przetwarzanie danych w tym celu (np. gdy zgłoszenie dotyczy reklamacji)

art. 6 ust. 1 lit f RODO

Przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

 

8. Jeśli podejmowane są wobec Państwa przez COSINUSMED działania marketingowe /wysyłany jest newsletter:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania / przetwarzana danych osobowych

Prowadzenie działań marketingowych związanych z działalnością COSINUSMED, w tym nawiązywanie relacji handlowych, wysyłanie ofert, informacji o towarach, usługach, promocjach, newsletterów – w ramach prawnie uzasadnionego interesu ADO lub wyrażonej przez Państwa zgody

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest marketing produktów i usług
art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego

Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do:
1) złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub
2) jeśli wyrażali Państwo zgody marketingowe – do wycofania udzielonej zgody

Profilowanie (tworzenie profili preferencji) zmierzające do dostosowania oferowanych przez ADO usług do Państwa potrzeb, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO; Do profilowania ADO nie wykorzystuje żadnych danych szczególnej kategorii, w tym danych znajdujących się w prowadzonej przez ADO dokumentacji medycznej.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu

 

SKĄD COSINUSMED POZYSKUJE PAŃSTWA DANE?

Pacjenci:
Korzystanie z usług medycznych świadczonych przez COSINUSMED

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub osoby upoważnionej podczas rezerwacji wizyty oraz wykonywania na Państwa rzecz usługi medycznej, m.in. konsultacji lekarskiej, badania, zabiegu.

W przypadku korzystania przez Państwa z programu medycznego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy, w pierwszej kolejności dane pozyskiwane są od Państwa na podstawie wypełnionego przez Państwa formularza przystąpienia do programu.

W przypadku korzystania przez Państwa z programu medycznego w ramach badań medycyny pracy dane: imię, nazwisko, PESEL, (w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – seria, numer i nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość), data urodzenia (w przypadku osoby przyjmowanej do pracy), adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) oraz stanowisko i opis warunków pracy, zostają przekazane ADO przez Państwa pracodawcę.

ADO może pozyskać również Państwa dane od innych podmiotów leczniczych w ramach udostępniania dokumentacji medycznej, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

Klienci:
Korzystanie z innych niż medyczne usług świadczonych przez COSINUSMED, np. usług kosmetycznych, usług trenera personalnego

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.

Klienci:
Dokonywanie zakupów, w tym korzystanie ze sklepu internetowego

Dane pozyskiwane są bezpośrednio przez Państwa lub przez osobę zawierającą umowę, przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.

Kontrahenci:
Nawiązywanie relacji handlowych

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.

Przedstawiciele kontrahenta, osoby do kontaktu

Dane pozyskiwane są od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują lub bezpośrednio od Państwa. W przypadku gdy dane osobowe podawane są przez podmiot, w imieniu którego Państwo występują, ADO zbiera Państwa dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

Potencjalni kontrahenci

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub ze źródeł publicznie dostępnych. W przypadku gdy dane osobowe zbierane są ze źródeł publicznie dostępnych, ADP zbiera Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

Użytkownicy formularzy kontaktowych

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa w formularzu kontaktowym lub podczas kontaktu prowadzonego w celu odpowiedzi na zgłoszenie dokonane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Adresaci działań marketingowych

Dane mogą być pozyskiwane:
1) bezpośrednio od Państwa;
2) od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe);
3) ze źródeł publicznie dostępnych (imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe)

 

CZY PODANIE PRZEZ PAŃSTWA SWOICH DANYCH JEST KONIECZNE?

Pacjenci:
Korzystanie z usług medycznych świadczonych przez COSINUSMED

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez ADO dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji Państwa tożsamości. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty, rejestracji albo odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego – odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ADO. W przypadku niepodania numeru telefonu i adresu e-mail ADO nie może odmówić udzielenia Państwu świadczenia zdrowotnego, jednak podanie tych danych ułatwia korzystanie ze świadczeń dzięki możliwości kontaktowania się w sprawie realizacji usług, w tym potwierdzenia i odwołania wizyty.
Jeśli korzystają Państwo z prowadzonego przez ADO systemu on-line, podanie przez Państwa danych niezbędnych do prowadzenia konta jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości założenia i prowadzenia konta w systemie on-line.

Klienci:
Korzystanie z innych niż medyczne usług świadczonych przez COSINUSMED, np. usług kosmetycznych, usług trenera personalnego

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do realizacji umowy jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania z usługi lub wystawienia faktury.

Klienci:
Dokonywanie zakupów, w tym korzystanie ze sklepu internetowego

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości dokonania zakupu lub wystawienia faktury.

Kontrahenci:
Nawiązywanie relacji handlowych

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy.

Przedstawiciele kontrahenta, osoby do kontaktu

Jeżeli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do realizacji przez ADO umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują. W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona.

Potencjalni kontrahenci

Jeśli podają Państwo dane bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do nawiązania relacji handlowych, w tym złożenia oferty i zawarcia umowy.

Użytkownicy formularzy kontaktowych

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/ pytania jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/ pytanie.

Adresaci działań marketingowych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

 

KOMU COSINUSMED MOŻE PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. pracownicy i współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;
 2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
 3. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
  1. dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie);
  2. dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez COSINUSMED działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;
  3. zleceniodawcy, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych;
  4. inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta;
  z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (DO KRAJÓW INNYCH NIŻ KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ISLANDIA, NORWEGIA I LIECHTENSTEIN)?

ADO może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako Państwa trzecie) i organizacji międzynarodowych, co jest związane z zakresem prowadzonej przez COSINUSMED działalności oraz podejmowanej z różnymi podmiotami współpracy. COSINUSMED zapewnia, że dane będą przekazywane do państw, wobec których Komisja Europejska wydała decyzje o spełnianiu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych i/lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy, zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ COSINUSMED?

W związku z przetwarzaniem przez COSINUSMED Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, COSINUSMED umożliwia kontakt:

 1. za pomocą emaila: ………..
 2. za pomocą telefonu: ………………
 3. drogą pocztową: ………………………
 4. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie ………………………

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych COSINUSMED naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli ADO przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mogą Państwo wycofać zgodę:

 1. za pomocą emaila:  rejestracja@cosinus.pl
 2. w recepcjach oddziałów COSINUSMED,
 3. w systemie on-line,
 4. drogą pocztową: 90-515 Łódź, Wólczańska 66
 5. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie  https://cosinusmed.pl/kontakt
 6. dotyczącą otrzymywania newslettera – postępując według wskazówek w wiadomości e-mail.

CZY WOBEC PAŃSTWA DANYCH BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE (DECYZJE BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA)?

Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

Wyjątkiem od powyższego są decyzje związane z wykonywaniem wiążącej nas z Państwem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, np. decyzje dotyczące zapewnienia Państwu odpowiedniej dostępności usług, których podejmowanie w taki sposób jest niezbędne do zawarcia lub wykonania już zawartej umowy.

PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU

Dodatkowo COSINUSMED informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:

 1. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 2. uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po złożeniu sprzeciwu COSINUSMED nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Jeżeli COSINUSMED przetwarza Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez COSINUSMED w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

COSINUSMED stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w COSINUSMED zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.


Polityka wykorzystywania plików „cookies” na stronach internetowych CosinusMed

 

Strona CosinusMed  nie ma mechanizmów (jawnych bądź niejawnych), służących do zbierania danych osobowych. Korzystanie z serwisu jest anonimowe i nie wymaga podawania żadnych danych osobowych. Informacje o charakterze nieosobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjnych. Na jej podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ilości odwiedzin, ruchu na witrynie, użytkowników i ich zachowań.

Należące do nas strony internetowe mogą wykorzystywać pliki „cookies”, których celem jest identyfikacja sesji użytkownika w trakcie korzystania z tych stron internetowych. Zapewniają one poprawne działanie właściwej strony internetowej, tj. www.cosinusmed.pl.

Pliki „cookies” są plikami tekstowymi, które są przechowywane w naszej bazie danych. Zawierają one zazwyczaj nazwę witryny, z której pochodzą, czas ich przechowywania a także unikalny numer, tj. numer IP.

 1. Gromadzenie danych:
  Zgodnie z przyjętą praktyką serwisów stron internetowych, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również między innymi:
  - czas nadejścia zapytania,
  - czas wysłania odpowiedzi,
  - adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do strony CosinusMed nastąpiło przez odnośnik,
  - informacje o przeglądarce użytkownika.
  Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę internetową Cosinus Med. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości stron internetowych, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które miejsca odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron są używane, czy struktura stron nie zawiera błędów, itp. Dane gromadzone są również w celu:
  -  dopasowania treści reklam emitowanych na stronie,
  - mierzenia ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics - więcej informacji o plikach „cookies" w Google Analytics można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008
  - wykorzystania mechanizmu ankiety badającej preferencje użytkownika,
  - mierzenia skuteczności prowadzonych akcji w sieci reklamowej Google,
  - dopasowania treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing).
 2. Wykorzystywanie danych:
  Zebrane dane są przechowywane jako materiał pomocniczy, który służy do administrowania stronami. Dane te są dostępne wyłącznie dla osób uprawnianych do administrowania serwerem oraz siecią informatyczną CosinusMed. Na podstawie plików logów generowane mogą być statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu, a zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające strony.
 3. Rodzaje plików „cookies”:
  Na stronach internetowych wykorzystujemy następujące pliki „cookies”:
  1. o działaniu podstawowym – są to pliki „cookies” tego rodzaju niezbędne do zarządzania stronami internetowymi. Pozwalają one rozpoznać, jakim typem abonenta jest dany użytkownik i zaproponować odpowiednie usługi,
  2. o działaniu analitycznym - tego rodzaju plików „cookies” używamy, aby analizować w jaki sposób nasze witryny są dostępne, używane a także jak działają. Tego typu informacje są nam potrzebne do utrzymania, zarządzania oraz ciągłego udoskonalania naszych usług,
  3. funkcjonalność- tego rodzaju pliki „cookies” pozwalają nam zarządzać pewnymi funkcjami naszych stron internetowych zgodnie z ustawieniami użytkownika co oznacza, że kiedy użytkownik kontynuuje używanie strony internetowej lub powróci do jej użytkowania będziemy mieli możliwość dostarczenia treści, w taki sposób, w jaki został wybrany przez użytkownika dzięki rozpoznaniu nazwy użytkownika (np. jeśli strona wymaga logowania, użytkownik nie musi na każdej podstronie danej stronie dokonywać procesu powtórnego logowania).
  Stosujemy dwa rodzaje plików „cookies”: 
  - "sesyjne" (session cookies),
  - "stałe" (persistent cookies).
  Pliki "sesyjne" to pliki tymczasowe. Przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub przeglądarki internetowej,  zaś "stałe" są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Zablokowanie plików cookies:
  W celu zablokowania przesyłania plików „cookies”, należy zmienić ustawienia użytkowanej przeglądarki tak, by odmawiała lub usuwała określone pliki „cookies”. Poniżej znajdują się linki zawierające informacje, w jaki sposób dostosować ustawienia w powszechnie dostępnych przeglądarkach: Należy pamiętać, że w wyniku zablokowania plików „cookies”, niektóre funkcje stron internetowych mogą nie działać.