Search


       REGULAMIN KORZYSTANIA Z OFERTY    

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 1. Niniejszy Regulamin dotyczy usług oferowanych w Centrum Metamorfozy Estetycznej, CosinusMed z siedzibą w Łodzi przy ul Kościuszki 49/51 i wjazdem od ulicy Wólczańskiej 66, nazywanego dalej CosinusMed lub Placówką.
 2. Godziny otwarcia CosinusMed:

od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-20:00,
sobota  10:00-18:00,
niedziela – nieczynne.

W dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy usługi nie są świadczone.

 1. Na wyraźne życzenie Klienta istnieje możliwość zmiany godzin pracy , w tym wydłużenia lub ustalenia godzin w terminie przedpołudniowym. W szczególnych przypadkach ( np. choroby jednego z pracowników) dopuszcza się zmianę godzin pracy w CosinusMed
 2. Klientem Centrum Metamorfozy Estetycznej może być osoba pełnoletnia, mogąca świadomie wyrazić zgodę na wybraną procedurę medyczną/kosmetyczną lub masaż.
 3. W przypadku osób poniżej 18 r.ż. wymagana jest ponadto zgoda opiekuna prawnego lub rodzica lub niekiedy jednocześnie obojga tych osób.
 4. Klient może skorzystać z dowolnej, znajdującej się w ofercie CosinusMed usługi, o ile widnieje ona na stronie internetowej oraz po wypełnieniu zgody na zabieg oraz uprzedniej kwalifikacji przez fachowca w placówce.
 5. Pełna oferta zabiegów przedstawiona jest na stronie internetowej CosinusMed www.CosinusMed.pl /w zakładce zabiegi/.
 6. Na stronie internetowej j.w. udostępniony jest również cennik. Ceny zawarte w cenniku są cenami brutto ( w PLN) i stanowią jedynie wartość orientacyjną usługi. Całkowity  koszt przedstawiony zostaje Klientowi podczas konsultacji oraz kwalifikacji do zabiegu.
 7. CosinusMed zastrzega sobie prawo do zmiany zarówno oferty świadczonych usług jak i obowiązujących ich cen. Zmiany na bieżąco uaktualniane są na stronie internetowej /w zakładce cennik/.
 8. Dodatkowo istnieje możliwość zakupu kosmetyków, karnetów oraz voucherów na zabiegi w CosinusMed zgodnie z obowiązującym cennikiem lub w ramach promocji, której tyczy się regulamin ogólny.
 9. Nie ma możliwości zwrotów zakupionych już usług/karnetów czy voucherów.
 10. Na realizację ww. usług istnieje ściśle określony czas wynoszący 6 mcs, chyba, że regulamin danej oferty stanowi inaczej.
 11. W przypadku niewykorzystania usług, w określonym czasie wymienionym w pkt.12,  nie ma możliwości zwrotu poniesionych przez Klienta kosztów .
 12. W uzasadnionych przypadkach, takich jak: czasowe zamknięcie Placówki , brak dostępności potrzebnego do wykonania usługi sprzętu, awarię lub czasowych przeciwskazań zdrowotnych Klienta do wykonania zabiegu; istnieje możliwość zamiany usług na inne, pod warunkiem zgodności ceny lub za ewentualną dopłatą do różnicy kwoty między usługami.  
 13. Promocje na zakup zabiegów/karnetów/voucherów nie sumują się.
 14. Wyrażając zgodę na zabieg, Klient zawiera umowę z CosinusMed, oświadczając jednocześnie, że zapoznał się z regulaminem Placówki oraz nie zgłasza do niego zastrzeżeń.

 

§ 2 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 1.  Do zabiegów wykonywanych w CosinusMed wykorzystuje się sterylne i jednorazowe materiały takie jak: rękawiczki, ręczniki, waciki, gaziki, serwety, kardridże, igły itp. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są  sterylizacji w placówce , z którą podpisano umowę o świadczenie takich usług.
 2. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o wymaganym spektrum działania.
 3. Każda usługa oferowana w CosinusMed jest poprzedzona szczegółowym wywiadem dotyczącym stanu zdrowia Klienta.  Rozmowę taką przeprowadza pracownik Placówki .

Ma ona na celu  ustalenie czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

 1. Przed wykonaniem usługi Klient jest zobowiązany do podpisany formularza zgody na zabieg. Podpis jest jednoznaczny ze świadomą zgodą na wykonanie usługi.
 2. Każda pełnoletnia osoba, posiadająca zdolność do czynności prawnych może ww. zgodę podpisać.
 3. Ponadto Klient poniżej 18r.ż , u którego istnieją przesłanki co do zasadności zabiegu, poza dobrowolną zgodą, zobowiązany jest do stawiennictwa w CosinusMed z opiekunem prawnym/rodzicem.
 4. Niekiedy potrzebna jest zgoda obojga rodziców/stawiennictwo w placówce.
 5. Klienci, co do których istnieje podejrzenie uprzedniego  spożycia alkoholu/środków odurzających,  nie będą obsługiwani.
 6. Każdy Klient, u którego zaplanowano dany zabieg, musi zostać zaznajomiony ze wszystkimi przeciwwskazaniami oraz możliwymi powikłaniami dot. ww. usługi , a także alternatywnymi metodami postępowania.
 7. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu.
 8.  Klienci zobowiązani są poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu.
 9. W razie wątpliwości, co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu/ stwierdzenia przeciwskazań lub wątpliwych korzyści po wykonanej usłudze– pracownik ma prawo odmówić jej wykonania.
 10. Realizacja usługi w CosinusMed  poprzedzona musi być wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usługi oraz złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Placówkę oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki (patrz też rozdział DANE OSOBOWE).

                   

§ 3 ODMOWA WYKONANIA USŁUGI

 

 1. Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu :
  a. Jeśli występują przeciwwskazania do wykonania zabiegu.
  b. Gdy przewidywany czas zakończenia zabiegu wykracza poza wskazane ramy czasowe otwarcia Placówki
  c. Gdy Klient zachowuje się w sposób uznawany powszechnie za nieodpowiedni lub wulgarny,   zarówno w stosunku do pracowników, jak i obecnych w CosinusMed innych Klientów
  d. Gdy Klient spóźni się na planowany zabieg powyżej 15 minut od czasu jego planowanego    rozpoczęcia.
  e. W przypadku podejrzenia stanu nietrzeźwości u Klienta lub pozostawania pod wpływem substancji odurzających.
  f. Bez podania przyczyny , jeśli istnieją istotne, nie uwzględnione powyżej przesłanki.

 

§ 4 REZERWACJE USŁUG I ZAPISY NA ZABIEGI

 

 1. Rezerwacja na wizytę  jest możliwa zarówno  mailowo, online lub telefonicznie pod numerem podanym w zakładce Kontakt na stronie https://cosinusmed.pl/.

Istnieje również możliwość rezerwacji poprzez aplikację booksy, www.booksy.pl

 1. Dzień przed umówionym terminem Klient/ka otrzyma drogą sms-ową przypomnienie o wizycie oraz tego samego dnia następuje kontakt telefoniczny pracownika Placówki /patrz postanowienia ogólne/.
 2.  Klienci zobowiązani są do przybycia minimum 5 minut przed planowanym zabiegiem.
   W przypadku spóźnienia z winy Klienta, CosinusMed zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu świadczenia usługi, a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut do anulowania rezerwacji.
 3. W przypadku opóźnienia zabiegu wynikającego z winy pracownika placówki, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.
 4. CosinusMed zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani.
 5. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika CosinusMed wydarzeń, istnieje możliwość odwołania lub zmiany terminu w możliwie najkrótszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach Klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu co najmniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu przez CosinusMed, Klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie, wolny termin na zabieg.

 

§ 5 DOKUMENTACJA KLIENTA I ZASADY JEJ UDOSTĘPNIANIA

 

 1. Przed wykonaniem wybranej usługi, Klient jest zobowiązany do rzetelnego wypełnienia i podpisania każdorazowo formularza zgody na zabieg.
 2. CosinusMed zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi wobec stwierdzenia przeciwwskazań lub przy braku spełnienia formalności przez Klienta
 3. Pełna odpowiedzialności za podane informacje w wypełnionych formularzach oraz podanych podczas wywiadu danych ponosi wyłącznie Klient.
 4. Formularze oraz karty Klienta są własnością CosinusMed.
 5. Klient ma prawo do wglądu/udostepnienia dokumentacji stanowiącej informację dot .jego stanu zdrowia bądź świadczonych w Placówce usług.
 6. Dokumentację udostępnia się Klientowi bądź wskazanej przez niego pisemnie osobie
  bądź podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji Klienta na mocy odpowiednich
  przepisów prawa.
 7. Dokumentacja pacjenta jest udostępniana  bezpośrednio poprzez wgląd Klienta do oryginału dokumentu znajdującego się w placówce CosinusMed  lub poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.
 8. Stawki obowiązujące ustalane są na podstawie art. 28 ust. 4. Ustawy z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.)
 
§ 6 CENNIK I PŁATNOŚCI ZA USŁUGI

 

 1.  Ceny usług w CosinusMed podane są w cenniku dostępnym w Placówce i na stronie https://cosinusmed.pl/cenniki.
 2. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego i CosinusMed zastrzega sobie prawo do ich zmiany.( patrz postanowienia ogólne).
 3. Za usługi świadczone w CosinusMed, Klienci mogą dokonywać płatności gotówką, kartą lub voucherem podarunkowym.
 4. Za wykonaną usługę Klient otrzyma potwierdzenie zapłaty w postaci: paragonu fiskalnego bądź faktury.
 5. Płatność za każdą z usług musi być dokonana bezpośrednio w recepcji gabinetu po wykonanym zabiegu. W przypadku płatności za vouchery podarunkowe honorowana jest także płatność w postaci przelewu wykonanego przed odbiorem vouchera.
 6. Istnieje również możliwość zapłaty za usługę poprzez usługę MediRaty. Klient jest wówczas zobowiązany do wcześniejszego poinformowania pracownika Placówki co do zastosowanej płatności ratalnej.
   
§ 7 PROMOCJE I  RABATY NA USŁUGI

 

 1.  Promocje, rabaty, vouchery podarunkowe oferowane Klientom CosinusMed nie łączą się ze sobą.
 2. W trakcie jednego zabiegu można skorzystać tylko z jednej promocji.
 3. Aktualne promocje i rabaty umieszczane są na stronie internetowej https://cosinusmed.pl oraz na profilu Placówki na facebooku lub instagramie.

 

§ 8 VOUCHERY NA USŁUGI

 

 1. W CosinusMed Klienci mają możliwość zakupu Voucherów podarunkowych, które upoważniają do skorzystania z usług CosinusMed lub stanowią kwotową wartość zabiegu , który Klient może dowolnie wykorzystać.
 2. Vouchery są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu – w tym okresie należy wykorzystać zakupiony voucher.
 3. Po upływie 3 miesięcy od daty zakupu Voucher traci ważność, a zawarta na nim wartość zostaje utracona.
 4. Voucher można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług
 5. Przy dokonywaniu rezerwacji Klient jest zobowiązany do poinformowania pracownik CosinusMed  o formie płatności za usługę w postaci Vouchera Podarunkowego.
 6. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, Voucher Podarunkowy uznany zostaje za zrealizowany.
 7. Voucher należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z usługi.
 8. Vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania niewykorzystanej reszty w gotówce z Voucherów.
 9. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Voucheru, jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Voucheru.
 10. Płatności Voucherem nie można łączyć z promocjami i rabatami.
 11. Vouchery imienne lub kwotowe mogą być przeniesione na inną osobę z uprzednim dokonaniem tych zmian.
 12. W przypadku utraty lub zniszczenia Voucheru , CosinusMed nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
 13. Integralną częścią Voucherów  jest niniejszy Regulamin, który na życzenie jest udostępniany w recepcji placówki
 14. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje jego warunki w całości.
 15. Vouchery  są wydawane w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę.
 16. Vouchery  dostępne są w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną kwotę.
 17. Vouchery opiewające na daną kwotę mają formę zaproszenia imiennego. Można nabyć również zaproszenia bezimienne na wybrane usługi lub pakiety usług.
 18. Vouchery można nabyć osobiście w recepcji CosinusMed. Nabycie Voucherów w gabinecie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.
  Vouchery Podarunkowe można również zakupić składając zamówienie drogą mailową lub telefonicznie.
 19. Za Vouchery zamówione online lub telefonicznie, konieczne jest uiszczenie opłaty w postaci przelewu. Przyjęcie zamówienia oraz dane do przelewu Sprzedający potwierdza mailowo, na adres podany przez Kupującego w zamówieniu.
 20. Przy płatności przelewem, rezerwacji na zabieg w ramach Voucheru, można dokonać dopiero po zaksięgowaniu danej kwoty na koncie Sprzedającego.
 21. Zakupiony Voucher zostanie wysłany Klientowi drogą mailową lub może być odebrany osobiście w recepcji CosinusMed.
 22. Na życzenie Kupującego Voucher może zostać wysłany pod wskazany adres. Opłata za przesłanie Voucheru kurierem wynosi wg cennika przewoźnika lecz nie może być niższa niż 9,90zł.


§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RZECZY KLIENTA
 
 1. Tylko i wyłącznie Klient odpowiada za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w Placówce.
 2. Pracownicy CosinusMed nie odpowiadają za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione   przez Klienta.
 
§ 9 PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

 

 1. Osobę zapisująca się na zabieg lub konsultację  wykonywaną przez lekarza , obowiązują zasady zgodne z U S TAWA z dnia 6 listopada 2008 r.  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 
§ 10 WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Zgodnie z ustawą Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient może pisemnie odstąpić od umowy o świadczenie medyczne lub świadczenie usług bez podawania przyczyn, w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. W przypadku świadczeń medycznych odstąpienie nie może nastąpić później, niż do rozpoczęcia wykonania pierwszego zabiegu/usługi objętej umową, rozumianego jako wyznaczony termin wykonania pierwszego świadczenia medycznego CosinusMed zobowiązuje się do  zwrotu uiszczonej zapłaty.
 3. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania przez CosinusMed oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie medyczne lub świadczenie usług przelewem bankowym na konto wskazane przez Pacjenta w oświadczeniu o odstąpieniu lub gotówką w Placówce.

 

§ 11 REKLAMACJE

 

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji odnośnie sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie do 7 dni roboczych od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów zabiegu.
 2. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w CosinusMed w dowolnej formie np. w postaci paragonu, potwierdzenia płatnością kartą.
 3. Reklamację składa się w formie pisemnej osobiście w CosinusMed lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Placówki .Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
 4. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane na bieżąco. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni roboczych od otrzymania przez Placówkę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.
 5. W przypadku uznania reklamacji CosinusMed dokona zwrotu kwoty zabiegu Klientowi i umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego zabiegu korygującego. Placówka może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
 6. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie do 14 dni roboczych.
 7. W przypadku kwestionowania zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę. W przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości.
 8.  Placówka zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

 

§ 12 DANE OSOBOWE

 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika strony jest Fundacja EQUAMP-FIZ z siedzibą w Łodzi,  przy ul. Wólczańskiej 4a; posiadająca numer NIP7252146190 ;reprezentowaną przez CosinusMed.
2.  Serwis booksy, który dostarcza niezbędnych narzędzia do prawidłowego działania i pracy CosinusMed, pod postacią min. kalendarza wizyt, również staje się administratorem Twoich danych osobowych.
3.Więcej na temat polityki prywatności serwisu booksy znajdziesz klikając w link  poniżej https://booksy.com/pl-pl/p/privacy
4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie pisemnej zgody udzielonej w CosinusMed zgodnie z zasadami określonymi w RODO (Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
5.  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora opisane są w polityce prywatności zamieszczonej na stronie www.cosinusmed.pl w linku zamieszczonym powyżej.

 
§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie CosinusMed są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu.
 2. Klient korzystając z usług Placówki jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 3. Klienci CosinusMed proszeni są o wyciszenie telefonów komórkowych oraz nieprowadzenie rozmów telefonicznych w trakcie wykonywanego zabiegu.
 4. Zakazane jest palenie wyrobów tytoniowych oraz spożywanie alkoholu na terenie Placówki.
 5. Każdy Klient ma prawo do wglądu do regulaminu i do cennika usług.
 6. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie CosinusMed  będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów CosinusMed.
 7. Niewykorzystanie zakupionego zabiegu lub pakietu zabiegów, zgodnie z terminem określonym w §1  niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności w/w i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec CosinusMed z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
 8. Każdy Klient przystępujący do zabiegu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody wyrządzone na terenie   CosinusMed z jego winy.
 10. Placówka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 11. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Regulamin ważny od 1.01.2020r.